แบบฟอร์มจอง ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์
Air Ticket Reservation Form
SUGGEST
ช่วงเวลาที่ทางสิงคโปร์ มีเทศกาลหรือจัดงานต่างๆ ตามที่แจ้งในตารางด้านล่าง(อาจมีเพิ่มเติมได้) และ วันหยุดตามปฏิทินไทย
อาจมีผลกับสถานะที่ว่าง และ ราคาตั๋วเครื่องบิน ทางเราจะแจ้งสถานะและราคาให้ทราบอีกครั้ง หากต้องการเดินทางในช่วงดังกล่าว

9-12 Mar - Furniture Fair
8-11 Apr - Food & Hotel Asia
17-21 Jun - Communic Asia

18-22 Sep - Formula one Singapore
23-26 Dec - Christmas
28-3 Jan 19 - New Year

-- Otheres be advise --

แนะนำขั้นตอนการจองแพคเกจ ตั๋วเครื่องบิน  ..Click
ต้องการสอบถาม ..Click

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์ -กรุงเทพ (BANGKOK - SINGAPORE - BANGKOK)
กรุณาเลือกสายการบิน
JETSTAR AIRWAYS  (สายการบินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์) ราคาเริ่มต้น 3,900 บาท ต่อคน (Starter: กระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก เท่านั้น)
JETSTAR AIRWAYS  (สายการบินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์) ราคาเริ่มต้น 4,900 บาท ต่อคน (Load 15kg.: โหลดสัมภาระได้ 15 กก/กระเป๋าขึ้นเครื่องได้อีก 1 ใบ)
SINGAPORE AIRLINE (สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์) ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท ต่อคน
THAI AIRWAYS        (สายการบินไทย)                  ราคาเริ่มต้น 8,700 บาท ต่อคน
CATHAY PACIFIC      (สายการบินคาเธ่ แปซิฟิค)     ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท ต่อคน
หมายเหตุ:
* รับจอง ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนเดินทาง
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้   ตามโปรโมชั่นและเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน เราจะแจ้ง e-mail ยืนยันราคาอีกครั้ง ภายใน 24 ชม ทำการ หลังจากกรอกแบบฟอร์มจอง
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้   สายการบิน Jetstar airways จะมีการปรับราคาอัตโนมัติสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนที่นั่งที่เหลือน้อยลง เช่น วันหยุดหรือจองใกล้วันเดินทาง
* ราคาดังกล่าวไม่รวม           ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินสิงคโปร์ื, ประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมสายการบิน ซึ่งขึ้นอยุ่กับแต่ละสายการบิน
                                               ท่านสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ได้ ก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบิน
* ภาษีสนามบิน ไทย สิงคโปร์ ค่าธรรมเนียมสายการบิน
(เป็นราคาประมาณการ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางเราจะยืนยันราคาให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่จองเข้ามา)   
                                               Jetstar airways (1,600 บาท)    Singapore Airline (4,300 บาท)     Thai airways (5,000 บาท)     Cathay Pacific (2,800 บาท)

รายละเอียดผู้จอง
ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ
(Contact person)
*
E-Mail สำหรับใช้ติดต่อ * กรุณาพิมพ์ e-mail ให้ถูกต้องเพราะจำเป็นในการส่งเอกสารยืนยันการจอง
หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์
(Tel & Fax)
* กรุณา พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้อง เพราะอาจจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อกลับกรณีเร่งด่วน

จำนวนตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ ที่ท่านต้องการจอง
ผู้ใหญ่ (adult) ที่นั่ง
เด็ก (อายุต่ำกว่า 11 ปี) child below 11 years ที่นั่ง
ทารก (อายต่ำกว่า 2 ปี) infant below 2 years ที่นั่ง
วันที่ที่ต้องการเดินทาง (Date Departure/Arrival)
ขาไป    วันที่
(Departure)  (วัน/เดือน/ปี)   
ขากลับ วันที่ (Arrival)        (วัน/เดือน/ปี)
เวลาที่ต้องการเดินทาง (Estimate time)
ขาไป    เวลาออกจากกรุงเทพ
(Departure)   (ระบุเวลาที่ต้องการ)  
ขากลับ เวลาออกจากสิงคโปร์
(Arrival)         (ระบุเวลาที่ต้องการ)

(ดูตารางเที่ยวบินของแต่ละสายการบินด้านล่าง และระบุเที่ยวบินที่ต้องการเช่น ขาไป 9.25 / ขากลับ 19.10 หรืออาจระบุเป็นช่วง เช้า/บ่าย/เย็น/กลางคืน ทางเราจะดูเที่ยวบินที่ใกล้เคียงกับเวลาที่ต้องการให้มากที่สุด)

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ สะกดให้ตรงกับ Passport)
เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี กรุณาแจ้ง วัน/เดือน/ปีเกิด (แจ้งได้ในช่อง Comment/Request ด้านล่าง)
คำนำหน้าชื่อ (Title name) .ชื่อ (First name) นามสกุล (Last name)
    *หากจำนวนผู้เดินทางมีมากกว่านี้ กรุณาแจ้งเพิ่มในช่อง Comment/Request
Comment & Request
กรุณาความต้องการอื่นๆ (ถ้ามี) ที่ต้องการแจ้งให้เราทราบ
 
 

ตารางเที่ยวบินของสายการบิน Jetstar Airways

หากไม่ระบุมาในตอนกรอกแบบฟอร์มจอง ทางเราจะใช้เป็น เที่ยวบิน ขาไป 9.25 (3K512) และ ขากลับ 19.10 (3K513)

(ขาไป)
Flight

ออกจาก
กรุงเทพ

เดินทางถึง
สิงคโปร์

 

(ขากลับ)
Flight

ออกจาก
สิงคโปร์

เดินทางถึง
กรุงเทพ

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 512

9:15 AM

12:45 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 511

7:10 AM

8:35 AM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 516

13:30 PM

17:00 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 515

11:25 AM

12:50 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 510

14:55 PM

18:30 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 509

12:40 PM

14:00 AM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 518

20:55 PM

00:25 AM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 517

18:30 PM

19:55 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 514

21:20 PM

00:50 AM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 513

19:10 PM

20:35 PM

** เวลาและเที่ยวบินที่แจ้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

 

ตารางเที่ยวบินของสายการบิน Chathay Pacific

เที่ยวบิน ขาไป   ออกจากกรุงเทพ 12.45       เดินทางถึง สิงคโปร์ 16.15
เที่ยวบิน ขากลับ ออกจากสิงคโปร์ 14.00       เดินทางถึง กรุงเทพ 15.15

สายการบิน Chathay Pacific มีเที่ยวบินไป และ กลับ วันละ 1 เที่ยวบินเท่านั้น

** เวลาและเที่ยวบินที่แจ้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

 


ตารางเที่ยวบินของสายการบิน Singapore Airlines


เที่ยวบิน  ขาไป   ออกจากกรุงเทพ 09.45     เดินทางถึง สิงคโปร์ 13.15
เที่ยวบิน ขากลับ ออกจากสิงคโปร์ 18.45     เดินทางถึง กรุงเทพ 20.10

เนื่องจากสายการบิน SQ มีเที่ยวบินค่อนข้างมาก เที่ยวบินที่แจ้งเป็นเที่ยวบินขาไป เช้าสุด / ขากลับ เย็นสุด หากต้องการเดินทางในเวลาอื่น กรุณาแจ้งเวลาในแบบฟอร์มเพื่อที่จะหาเที่ยวบินที่ใกล้เคียงกับที่ต้องการให้อีกครั้ง

** เวลาและเที่ยวบินที่แจ้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

 

ตารางเที่ยวบินของสายการบิน Thai Airways


เที่ยวบิน  ขาไป   ออกจากกรุงเทพ 08.00    เดินทางถึง สิงคโปร์ 11.15
เที่ยวบิน ขากลับ  ออกจากสิงคโปร์ 21.00     เดินทางถึง กรุงเทพ 22.20

เนื่องจากสายการบิน TG มีเที่ยวบินค่อนข้างมาก เที่ยวบินที่แจ้งเป็นเที่ยวบินขาไป เช้าสุด / ขากลับ เย็นสุด หากต้องการเดินทางในเวลาอื่น กรุณาแจ้งเวลาในแบบฟอร์มเพื่อที่จะหาเที่ยวบินที่ใกล้เคียงกับที่ต้องการให้อีกครั้ง

** เวลาและเที่ยวบินที่แจ้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

 
singapore package home หน้าแรก ทัวร์แพคเกจ สิงคโปร์ ทัวร์แพคเกจ universal package ยูนิเวอร์แซล แพคเกจ สิงคโปร์ แพคเก็จ ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก แพคเกจ(ไม่รวมทัวร์) แพคเก็จ ที่พัก สิงคโปร์ แพคเกจที่พัก เที่ยวสิงคโปร์ รายการทัวร์ สิงคโปร์ การเดินทาง สิงคโปร์ Transport singapore package link Link
Contact Number / Fax: 02 5916339 หรือ Email :
Office Hour : จันทร์-ศุกร์ (09.00-17.00) / Close: เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
logo tat
Copyright (c) SingaporePackage.com 2005